Kurum Ekle Favorilerim İlanı yazdır Favorilerime Ekle PDF Kaydet

Mektebim Konya – Selçuklu Anaokulu

5.00
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Konya
 4. »
 5. Selçuklu
 6. » Mektebim Konya – Selçuklu Anaokulu
İletişim
Sabit Telefon: 444 30 95
Adres:
Buhara Mahallesi Atay Sokak No:22, Selçuklu, Konya
HAKKIMIZDA

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu “Millet Mektepleri”nden alan Mektebim Okulları, yenilikçi vizyonunu ve eğitimde kalite anlayışını ülkenin her köşesine ulaştırabilmek için yola çıkmış bir kurumdur.

VİZYONUMUZ

Üretken ve yenilikçi nesilleri yetiştirmek amacıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkenin ve dünyanın geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bir eğitim kurumu olmak.

MİSYONUMUZ

Toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünyaya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, proaktif, tüm paydaşlarıyla uyumlu ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştiren, ulaşılabilir bir eğitim kurumu olmak.

DEĞERLERİMİZ

 • Sürdürülebilirlik
 • Toplumsal ve Küresel değerlere saygı
 • Liderlik
 • Yenilikçilik

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİ?

0-6 yaş aralığındaki dönem, çocuğun gelişim hızının en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitimi alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının, okul öncesi eğitimi almamış olan çocuklara oranla daha yüksek olduğu olduğu bilinen bir gerçek. Okul öncesi eğitim, sosyal ve duygusal gelişimi destekler ve çocukların var olan potansiyellerini açığa çıkartır.

MEKTEBİM'DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Mektebim'de okul öncesi ve ilkokul eğitimi birbirini tamamlayan ve birbirinin devamı niteliğindeki bütünsel kademelerdir.

Eğitim sürecinin ilk bölümünü oluşturan okul öncesi eğitimi, Mektebim'de 3, 4 ve 5 yaş gruplarını kapsar. Okul kavramıyla ve yaşantısıyla ilk kez tanışan öğrencilerin okulu, yaşam ve öğrenme alanı olarak benimsemeleri, sevmeleri öncelikli amaçlar arasında yer alır. Çocuklar, bağımsız ve eleştirel düşünme becerileri kazanırken, iş birlikçi bir ortama uyum sağlamayı da okul öncesinde öğrenmeye başlar.Bu becerileri ilkokul süresince de pekiştirip tamamlarlar.

Taraf devletler, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. | Çocuk Hakları Bildirgesi 31. madde 1. Bent

BÜTÜNSEL EĞİTİM YAKLAŞIMI

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar "Bütünsel Eğitim Yaklaşımı" ile kendilerini keşfederler ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler.

Çocuğun bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış "Bütünsel Eğitim Yaklaşımı", öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriylebütünleşerek kalıcı eğitine zemin hazırlar.

EĞİTİM YAKLAŞIMI: DÜNYA BENİM OYUN ALANIM

Mektebim, çocukların öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımlarını destekler. Yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıyla her çocuğun bireysel farklılıkları olduğu bilincinden hareket eder ve yaratıcı düşünceyi daima cesaretlendirir. Mektebim'in okul öncesi eğitiminde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış oyunla öğrenme önemli bir yer tutar. Akıl yürütme, eleştirel düşünme ve durumlara adaptasyon sağlayabilme becerilerinin de gözlenebilmesine olanak veren yapılandırılmış oyun yöntemi, çocuğun öne çıkan özelliklerinin tanımlanabilmesini sağlar.

Oyun yoluyla fiziksel ve sosyal çevresini keşfeden, yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıyan, kendi yeteneklerinin farkına varan çocuk, çevresine ve kendine güvenen, öz saygısı yüksek bireyler olarak hayata hazırlanır.

MEKTEBİM'DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

» Türkçe Dil Etkinlikleri
Günlük yaşamdaki nesne ve olaylar ile ilgili sohbetler, öyküler, tekerlemeler, şiirler, bilmeceler ile yapılan dersler, çocuğun ana dilini akıcı ve kurallarına uygun biçimde konuşmasını destekler; zihinsel gelişiminde de önemli rol oynar. Ana dilini etkin kullanan çocukların yabancı dil gelişimi de daha hızlı seyreder.

» Matematik
Okul öncesi dönemde çocuğun ilk deneyimleri, daha sonraki yıllarda kazanması gereken ve yazılı sembollerle ifade bulan formal matematiğin temellerini oluşturur. Kıyaslama, eşitleme. betimleme, örüntüleme, sınıflama, sıralama. rakamları tanıma, rakam yazma ve grafik çizme gibi konularla çocukların gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine zemin hazırlanır.

» Yaratıcı Düşünme
Yaratıcı düşünmeyi ve hayal gücünü destekleyerek çocukların kendilerini ve çevrelerini anlamaları, yeni bağlantılar kurabilmeleri, eleştirel düşünebilmeleri. hızlı çözüm üretebilmeleri sağlanır.

» Sanat Etkinliği

Sanat eğitimi çocukların çeşitli becerilerini geliştirmesine, kavram gelişimine ve duygularını ifade etmesine dayanır. Etkinliklerle, çalışmayı yaparken çocuğun neler düşündüğü sorularak, özgüvenin gelişmesi sağlanır.

» Sanart
Oyun hamuru ve killerle ürün oluşturan çocuğun el-göz koordinasyonu artırılır ve ince motor kaslarının gelişimi sağlanır. Bireysel yaratıcılığı ile çalışan çocuğun hayal gücü ve öz saygısı da gelişir.

» Göster - Anlat
Çocuğa, nesneleri tanımlayabilme, sözlü ifade gücünü artırabilme ve topluluk karşısında konuşabilme gibi beceriler kazandırılırken, ilerleyen yaşlarda geliştirilmesi gereken sunum becerileri eğitiminin de temelleri atılır.

» Kelime Avcısı
Çocuğun kelime dağarcığını geliştirmek ve ilerleyen süreçlerde akademik ve sosyal başarılara alt yapı oluşturmak hedeflenir.

» Sayma Zamanı
Çocukların kendi tercih ettikleri materyalleri sınıf ortamında arkadaşlarıyla birlikte saydırarak, ritmik sayma becerileri geliştirilir.

» Okuma - Yazmaya Hazırlık
Algılayabilme, dikkat toplama, el-göz koordinasyonu, kalem tutma becerisi geliştirme, nesneler arasında ilişki kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırma yapabilme gibi etkinlikleri kapsar.

» Beden Eğitimi
Çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olabilmesi için mental gelişimlerinin, küçük ve büyük kas hareket becerilerinin gelişiminin ve kas koordinasyonunun sağlanmasının yanı sıra çocuğa dakiklik, öz disiplin gibi becerilerin de kazandırılması amaçlanır.

» Görsel Sanatlar
Görsel sanat alanlarının iki ve üç boyutlu ders içerikleriyle öğrencilerin,
yaratıcı düşünceleri, küçük kas becerilerinin gelişimi ve el-göz koordinasyonu desteklenir. Öğrenciler, hem eğlenerek hem öğrenerek rengarenk sanat etkinlikleri içinde kendi dünyalarını yaratırlar.

» Drama
Çocuğun en doğal öğrenme biçimi olan oyun yöntemiyle kurgulanmış drama ile yaratıcılıklarını harekete geçirip, kendini ifade edebilmesi sağlanır.

» Müzik
Erken yaşlarda verilen müzik eğitimi çocuğa; dinleme, kendini ifade edebilme, ritim duygusu oluşturma, bireysel ve grupla hareket edebilme becerileri kazandırır. Orff yöntemiyle çocuktaki yaratıcılık ortaya çıkartılırken ana dil
ve yabancı dil gelişimleri de pekiştirilir.

» Deney Zamanı
Çocuktaki merak duygusunu tetikleyen, bilgiyi bulma, bilgi toplama ve
bilgiden yararlanarak sonuca ulaşma sürecini kavramasına olanak tanıyan deneylerle bilimsel tutum geliştirilir.

» İnovasyon
Çocuğun hayal gücünün desteklenmesi, kreatif çözümler üretebilmesi için
farklı malzemeler kullanılır ve iş birliği içerisinde ürünler ortaya koymaları sağlanır.

» Etik
Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama, görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca geliştireceği becerileri de beraberinde getirir. İyi bir
eğitim ile çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısı da olumlu etkilenir.

KULÜPLER - GEZİ VE ETKİNLİKLER

Öğrencilerde güven, sorumluluk duygusu oluşturmaya, kendini ve öncelikli ilgi alanlarını keşfetmeye ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı kulüp çalışmaları Mektebim’in önemli bir parçasıdır.

Okulumuzun kendisi bir yaşam alanı olduğu gibi, yaşamın da öğrenme alanı olduğu bilinciyle hareket edilir. Çocuğun merak duygusunu tetiklemek ve okulda edindiği yeni kazanımları günlük hayat ile bağlamasını sağlamak, bilgiyi kalıcı kıldığı gibi, yeni kazanımlar için transfer edilebilmesi de kolaylaştırılır. Yaş grubu ve kazanım hedefleriyle örtüşecek biçimde oluşturulan sergi, müze, bienal, doğal ortam, tarihi binalar ve anıtlara yapılan gezilerle yaşadığı kenti, kentin tarihini, klasik ve günümüz sanat eserlerini tanımaya başlayan çocukta estetik duyarlılık oluşturulur. Üretim atölyeleri, fabrikalar, iş yeri ziyaretleri ile günlük yaşam becerileri geliştirilir, gözlem ve deneyimlerinin sınıf içinde paylaşması sağlanır.

OKUL ÖNCESİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çocukluk çağları, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dolayısıyla tüm yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme de o ölçüde hızlı gerçekleşir. Mektebim'in çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş çok dilli ve çok kültürlü eğitim programlarında yabancı dil eğitimi, sistemin omurgası niteliği taşır. Çocukların İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebileceği biçimde kurgulanmış olan sistemle çocuklar, yabancı dilde öğrendikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilirler. Yabancı dil eğitimi ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında eğitim almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilir.

MEKTEBİM OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL PROGRAMI İÇERİĞİNDEKİ;

 • Gösteri (Demonstration)
 • Soru-cevap (Ouestion and answer)
 • Drama ve rol yapma (Drama and role play)
 • Benzetim (Simulation)
 • İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
 • Pandomim (Miming)
 • Dilsel yöntem (Audiolingual method)
 • Görsel yöntem (Audio- visual method)
 • Storytelling
 • Acting out
 • İş birlikli öğrenme yöntemi (Communicative language teaching method) gibi etkinlikler, yabancı dil edinimini hızlandırır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik faaliyetleri ile öğrencilerin, içinde bulundukları gelişim dönemi özelliklerine göre sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurmaları sağlanır. Akademik ve kariyer planlama çalışmaları, tercih danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı ve rehberlik etkinlikleri ile desteklenir.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, öğrencilere özel hazırlanmış envanterlere ek olarak, yıl boyunca öğrencilerin kişilik gelişimlerini destekleyici, hedef belirleme ve karar verme becerilerini geliştirici çalışmalar ile daha özgül ve daha yaratıcı yardımlar sunar.

ÖĞRENCİ İZLEME SİSTEMİ:REHBERLİK VE KOÇLUK

Koç öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini, aile – arkadaş – öğretmen ilişkisini ve sınıf içi davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Koçluk sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanır.

Yıl boyunca öğrenci, rehber öğretmeninin gözlem ve desteğine ek, koç öğretmeni tarafından da izlenir, düzenli görüşmelere davet edilir. Koç ve rehber öğretmenler eşliğinde belirli periyotlarda veli ve öğrenciye bilgi paylaşımında bulunulur.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Veli bilgilendirme sistemi; Mektebim’i ve eğitim işleyişini anlatan “Okul Başlarken” semineri ile başlar ve yıl boyunca farklı birçok başlıkta devam eder. Mektebim’deki tüm öğretmenler için önceden belirlenmiş ve yıl boyunca sabit olan veli görüşme günlerinde, branş öğretmenleriyle veliler bir araya gelir. Her dönem veli toplantılarıyla öğrencinin performansı konusunda bilgilendirmeler yapılır. Alanında uzman kişilerce çeşitli konularda (ergen iletişimi, sınav stresi vb.) veli seminerleri organize edilir. Yıl içerisinde rehberlik birimiyle ulusal sınavlar (TEOG, YGS, LYS) hakkında veli seminerleri planlanır.

VELİ - OKUL İŞBİRLİĞİ

Mektebim'de; veliye çocuğun genel durumuyla ilgili düzenli bilgi akışı sağlanır, veliden de çocuğun okul dışı durumuyla ilgili düzenli bilgi alınır. Çocuğun gelişim sürecinin boylamsal ve çok yönlü olarak takip edilebilmesine olanak sağlayan veli okul işbirliği kapsamında yürütülen çalışma süreci, eğitim dönemi öncesi, eğitim dönemi sırası ve eğitim dönemi sonrası şeklinde 3 aşamada değerlendirilir.

EĞİTİM DÖNEMİ ÖNCESİ: OKULA HAZIRIM

Tanıma Çalışmaları : Öğrenci ve veli, Mektebim ile ilk teması sağladığında yapılan Tanıma Çalışmaları, sürecin ilk adımını oluşturur. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi uzmanlarınca yapılan, çocuğun okula hazır olma düzeyini saptamaya yönelik bilimsel envarterler uygulanır ve bir yandan da gözlem raporları düzenlenir.

EĞİTİM DÖNEMİ SIRASI: OKULDAYIM

Oryantasyon : Çocuğun öğretmeniyle tanışmasıi sınıf arkadaşları ile kısa süreli aktiviteler yaparak okul ortamına ve kişilere alışması amacıyla yapılır. Eş zamanlı olarak veliler de okul yönetimi, ders öğretmenleri ile tanışıp, eğitim süreciyle ilgili genel bilgi edinirler.

İlk Hafta Değerlendirmesi : Eğitim sürecinin başladığı haftanın sonunda sınıf öğretmeni velilerle, çocuğun okulda geçirdiği ilk haftayı değerlendirmek üzere iletişime geçer ve kişisel sınıf içi gözlemleriyle birlikte, diğer öğretmenlerden edindiği gözlem bilgileri veli ile paylaşır.

Süreç Değerlendirme Görüşmeleri : Çocuğun kişisel gelişimi, sınıf içindeki aktivitesi, akran ilişkileri gibi, öncelikle ilgi alanları gibi başlıklarda sınıf öğretmeninin yaptığı değerlendirmeler aylık rutin görüşmelerle veliye aktarılır. Ayrıca her dönem sonunda çocuğun genel durum değerlendirmesini yapmak üzere sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ve ebeveynlerin bir araya geldiği dönem değerlendirme görüşmesi yapılır.

Mektebim Günlüğü : Veli ve okul arasındaki bilgi akışının düzenli, zamanlı ve sağlıklı bir şekilde yürümesi amacıyla tasarlanan Mektebim Günlüğü, çocuğun okuldaki beslenme, sınıf içi etkinliklere katılım, duygu durumu ile ilgili bilgileri sınıf öğretmeninin veli ile paylaşılabildiği, velinin de çocukla ilgili gözlemlerini öğretmene iletebileceği bir yöntemdir.

EĞİTİM DÖNEMİ SONRASI : OKULUM HEP BENİMLE

Eğitim döneminin bitişi sonrasında sınıf öğretmeni veya psikolojik danışman tarafından çocuğun okul dışında geçirdiği tatil döneminde yaptıkları etkinlikler, aileyle geçirdiği zamanda yapılabilecek ve zamanı nitelikli kılan uygulanabilir etkinlikler konusunda önerilerde bulunulur. Böylelikle çocuğun bir sonraki eğitim yılına hazırlıklı olması hedeflenir.

Ek Bilgiler
Devlet Desteği: Devlet Desteği VAR
Açılış-Kapanış:
Pazartesi 08:30 AM - 04:30 PM
Salı 08:30 AM - 04:30 PM
Çarşamba 08:30 AM - 04:30 PM
Perşembe 08:30 AM - 04:30 PM
Cuma 08:30 AM - 04:30 PM
Cumartesi Kapalı
Pazar Kapalı
Okul Özellikleri
Fiziksel İmkanlar:
 • Yemekhane
 • Konferans Salonu
 • Laboratuvar
 • Sanat Atölyesi
 • Kütüphane
 • Müzik Odası
 • Oyun Alanı
 • Revir
 • Bahçe
 • Akıllı Tahta
 • Mutfak Atölyesi
Hizmetler:
 • Güvenlik
 • Rehberlik
 • Servis
 • Organik Beslenme
 • Oyun Grubu
Sportif Faaliyetler:
 • Jimnastik
 • Yüzme
 • Beden Eğitimi
 • Basketbol
Sanatsal Faaliyetler:
 • Bale
 • Orff Eğitimi
 • Body Percussion
 • Ebru Sanatı (Marbling)
 • Kil-Heykel
 • Art & Craft
Öğrenci Kulüpleri:
 • Satranç Kulübü
 • Akıl ve Zeka Oyunları
 • Temel Jimnastik Kulubü
 • Basketbol Kulubü
 • Mini Golf Kulubü
 • Yüzme Kulubü
 • Bale Kulubü
 • Orff Eğitim Kulubü
 • Body Percussion Kulubü
 • Kil-Heykel Kulubü
 • Art & Craft Kulubü
Yaş Grubu:
 • 0-2 Yaş Bebek Grubu
 • 2-3 Yaş Okul Öncesi
 • 3-4 Yaş Okul Öncesi
 • 4-6 Yaş Okul Öncesi
Hizmet Süresi:
 • Hafta İçi-Tam Gün
Beslenme:
 • Sabah Kahvaltı
 • Öğle Yemeği
 • İkindi Kahvaltısı
Servis Hizmetleri:
 • Sabah Servisi
 • Akşam Servisi
 • Servis Ablası
 • Servis Saatleri ve Ücretleri Hakkında Lütfen İrtibata Geçiniz.
Sağlık Hizmetleri:
 • Aile Danışmanlığı
 • Kurum İçi Doktor
 • Kurum İçi Psikolog
 • Periyodik Doktor Kontrolü
 • Psikolojik Danışmanlık
Yabancı Dil Eğitimi:
 • İngilizce
Eğitim Metodları:
 • Art Terapi Sanat Eğitimi
 • Çocuk Merkezli Yaklaşım
Etiketler:               

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.